RODO - RODO - Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy

RODO

Drodzy Czytelnicy,

 

w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy32-109 Pałecznica, tel: 41 38 48 118 ul. Strażacka 1,

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Panem Dariuszem Kozłowskim, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu czytelniczym, statystycznym oraz na potrzeby imprez organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pałecznicy,

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest likwidacja karty czytelnika.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.